półkolonie 2016

0

http://klubbakcyl.pl/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/karta-uczestnictwa1.pdfr

Półkolonie odbywać będą się w terminie od 8.08 do 28.08.2016 roku w godzinach od 9:00-15:00. Zapisy ruszają 6.07.2016 roku o godzinie 15:00 po przyjęciu 180 kart rekrutacja zostanie zakończona.

 

ta Uczestnictwa
1. Dane osobowe a) imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………… b) data urodzenia  ……………………………………………………………………………………………. c) adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………. d) telefony kontaktowe do opiekunów………………………………………………………………… e) nr PESEL dziecka…………………………………………………………………………………………..
2. Informacja rodziców (opiekunów prawnych) o stanie zdrowia  dziecka: -na co dziecko jest     uczulone…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………. – jak znosi jazdę samochodem …………………………………………………………………………………….. – czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. – inne ……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Uczestnik (dziecko) zobowiązany jest stosować się do regulaminu i poleceń wychowawców . 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prywatny sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, mp3, itp.) oraz inne przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas pobytu w klubie i w środkach transportu. 5. Rodzice lub opiekunowie pokrywają straty powstałe z winy  uczestnika udowodnione na podstawie sporządzonego w obiekcie protokołu podpisanego   przez organizatora zajęć z ramienia Klubu. 6. Organizator informuje rodziców/opiekunów prawnych   o złym zachowaniu dziecka z konsekwencjami skreślenia z listy uczestników. 7. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestników   od konsekwencji związanych z jego nieprzestrzeganiem. 8. Stwierdzam, że podałam (łem) wszystkie znane mi informacje o dziecku , które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu w  placówce.
…………………………………………………………    Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Sosnowiec, dn. ………………………………
Wyrażam zgodę na samodzielnie dojście do Klubu „Bakcyl” oraz samodzielny powrót do domu/ po zajęciach syna/córki ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………… data, podpis opiekuna prawnego
Sosnowiec, dn ………………………..
Imię ………………………………… Nazwisko……………………………… Adres ………………………………………………………………………………………………………………………. Nr dowodu osobistego opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………. Nr telefonu kontaktowe opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przebywanie oraz korzystanie z zajęć w Klubie „Bakcyl”  przy SM „Hutnik” syna/córki …………………………………………………………………………. Biorę jednocześnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w sposób ewidentny oraz nie przestrzeganie przepisów i norm BHP oraz zaleceń instruktorów.
…………………………… Podpis opiekuna
*niepotrzebne skreślić
Półkolonie odbywać się będą w dniach 08-28.08.2016. Proszę zadeklarować w jakim okresie

Komentarze zamknięte.